ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఎన్ని ఆస్తులు, అప్పులు ఉన్నాయి.. తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే ?

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఎన్ని ఆస్తులు, అప్పులు ఉన్నాయి.. తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే ?

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. అతి సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చి దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయిన వ్యక్తి.